FQCE

Kursevi

1. Interaktivni kurs za samoocenjivanje – na osnovu svih devet kriterijuma  Nagrade “Oskar kvaliteta” (dvodnevni)

Fondacija za kulturu kvaliteta i izvrsnosti je, za potrebe svojih korisnika, razvila osnovne programe za primenu FQCE modela izvrsnosti u praksi. Najpre su uvedeni programi kurseva obuke za ocenjivače i kursevi obuke za samoocenjivanje po modelu Nagrade. Objektivna potreba za obuku ocenjivača po modelu nagrade «Oskar kvaliteta» proizilazi iz strukture samog modela Nagrade. Nagrada «Oskar kvaliteta» predstavlja složen dinamički okvir, čija primena u privrednim i drugim organizacijama pretpostavlja prethodno upoznavanje sa strukturom modela Nagrade, a takođe i sa postupkom za njegovu primenu u praksi. Kurs obuke za samoocenjivanje pruža polaznicima upravo ta neophodna znanja i osposobljava ih da samostalno koriste model Nagrade u svojim organizacijama, bilo da je reč o internoj proveri organizacione izvrsnosti metodom samoocenjivanja (za svih devet kriterijuma ili segmentarno), bilo da se radi o popunjavanju Upitnika za takmičenje za Nacionalnu nagradu za poslovnu izvrsnost: «Oskar kvaliteta».

Kursevi obuke za ocenjivače i za samoocenjivanje po modelu Nagrade “Oskar kvaliteta” uvedeni su u program aktivnosti Fondacije 2003. godine. Njihovo uvođenje je imalo za cilj dalje unapređenje korišćenja Modela nagrade u praksi.

Većina evropskih zemalja, takođe, uspešno sprovodi obuku za korišćenje nacionalnih nagrada za kvalitet/poslovnu izvrsnost.

FQCE uvodi kurseve obuke sa ciljem:

 • da obezbedi kvalitetnu primenu Modela nagrade »OSKAR KVALITETA« kao nacionalnog modela izvrsnosti,
 • da omogući širenje baze eksperata za dalje inoviranje Modela nagrade i razvijanje modaliteta njegove primene u praksi;
 • da omogući sticanje stručnih znanja i veština koja su potrebna za efikasno sprovođenje postupka samoocenjivanja i ocenjivanja u konkretnim organizacijama;
 • da se stekne dobar nivo veština samoocenjivanja i ocenjivanja kroz praktičan rad tokom kursa, zasnovan na ocenjivanju na konkretnom primeru, identifikovanju ključnih pitanja, poznavanju osnovnih prezentacija sa povratnim informacijama;
 • da se steknu stručna znanja radi sprovođenja samoocenjivanja i ocenjivanja sa različitim stepenima složenosti, od malih, preko srednjih i velikih organizacija, do složenih sistema;
 • da se primenom metode samoocenjivanja, firmama učesnicama na Konkursu za godišnju dodelu nagrade »OSKAR KVALITETA«, omogući kvalitetniji pristup sprovođenju sveobuhvatnog postupka ocenjivanja i korišćenja efekata po okončanju čitavog postupka;
 • da se polaznici, nakon završenog kursa, aktivno uključe u rad FQCE i daju svoj puni doprinos unapređenju Modela nagrade »OSKAR KVALITETA« i njegovoj primeni u praksi.

2. Segmentirani interaktivni kurs za samoocenjivanje – na osnovu odabrana dva kriterijuma  Nagrade “Oskar kvaliteta” (jednodnevni)

Ovaj interaktivni kurs namenjen je svim organizacijama koje žele da kontinualno unapređuju svoje organizacione i poslovne performanse, koristeći model Nacionalne nagrade za poslovnu izvrsnost „Oskar kvaliteta“, odnosno FQCE model izvrsnosti.  Posebno je od velike koristi za sektorsku primenu u  velikim i srednjim organizacijama koje imaju složenu i razuđenu organizacionu strukturu.

Na osnovu dugogodišnjeg iskustva stečenog kroz  takmičenja za nagradu „Oskar kvaliteta“ (18 godina), utvrđena je efikasna metodologija za primenu Modela nagrade kao menadžment alata za kontinualno unapređenje performansi organizacije. Kurs detaljno razrađuje metodologiju i pristupe samoocenjivanja kod kriterijuma modela Nacionalne nagrade za poslovnu izvrsnost „Oskar kvaliteta“.
Usredsređenost na dva odabrana kriterijuma polaznicima kursa omogućuje da kroz suženi okvir modela Nagrade dubinski detaljnije sagledaju  zahteve odabranih kriterijuma modela, što će im obezbediti kvalitetniji pristup u narednoj fazi izrade planova za kontinualna unapređenja u onim funkcijama i performansama koje pokrivaju izabrani kriterijumi Nagrade.

Ovaj interaktivni kurs pruža sveobuhvatna praktična znanja i pristupe za buduće samostalno sagledavanje svih organizacionih i poslovnih performansi u vlastitoj organizaciji, sa jedne strane, i detaljnu obuku za popunjavanje Upitnika nagrade „Oskar kvaliteta“  u firmama koje žele da se prijave za učešće na godišnjem ciklusu takmičenja za ovo prestižno priznanje.

Ovaj kurs se nudi zainteresovanim firmama kao interni jednodnevni kurs.

 

Oskar kvaliteta 2024.

 • An Image Slideshow

Oskar kvaliteta 2024. novo

 • An Image Slideshow

Dobitnici priznanja Oskar kvaliteta 2023.


Generali osiguranje Srbija

Hutchinson Ruma

Centar za medicinsku biohemiju UKCS

Zavod za javno zdravlje Šabac

Pretraga

Najnoviji broj

 • An Image Slideshow

Prijava

Partnerske organizacije

 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow